logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Prawne podstawy działań
   minus Dostęp do informacji publicznej
   plus Kontrole zewnętrzne
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw drogą elektroniczną
   minus Ochrona danych osobowych
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu realizowane jestw godzinach pracy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz z Instrukcją Kancelaryjną. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrywane są na podstawie:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46),

 • regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

Decyzje: 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydaje decyzje administracyjne w sprawach o:

 • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

 • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

 • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

 • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości:

  • nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy,

  • należności z tytułu zwrotu refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

  • przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Decyzje wydawane są przez upoważnionego pracownika Urzędu. Od każdej decyzji służy odwołanie do organu II instancji jakim jest Wojewoda Opolski, za pośrednictwem Urzędu Pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ilość odwiedzin: 7542
Nazwa dokumentu: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2006-12-07 14:22:44
Data udostępnienia informacji: 2006-12-07 14:22:44
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-30 09:09:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner