logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Prawne podstawy działań
   minus Dostęp do informacji publicznej
   plus Kontrole zewnętrzne
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw drogą elektroniczną
   minus Ochrona danych osobowych
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Prawne podstawy działań

Spis dokumentów:
1. Dostęp do informacji publicznej
2. Kontrole zewnętrzne
3. Przyjmowanie i załatwianie spraw
4. Przyjmowanie i załatwianie spraw drogą elektroniczną
5. Ochrona danych osobowych

Prawne podstawy działań

Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o szereg ustwaw, rozporządzeń regulaminów, które ustalają zasady działania Urzędu w różnych aspektach. Podstawą pracy Urzędu jest Regulamin Organizacyjny określający zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład. Z Regulaminu wynika, iż PUP realizuje zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
oraz inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach. Zasady gospodarki finansowej PUP uregulowane są w przepisach ustawy o finansach publicznych. Prawa i obowiązki pracowników PUP regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Więcej aktualnych aktów prawnych można znaleźć na stronach Publicznych Służb Zatrudnienia

Pozostałe ustawy i rozporządzenia to:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy;

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;

 • ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty;

 • ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;

 • ustawa o samorządzie powiatowym;

 • ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej;

 • ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ;

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 • ustawa o finansach publicznych;

 • ustawa o rachunkowości;

 • ustawa Prawo Zamówień Publicznych;

 • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;

 • inne obowiązujące przepisy w zakresie działania i odpowiedzialności Głównego Księgowego;

 • ustawa o ochronie danych osobowych;

 • ustawa o ochronie baz danych;

 • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;

 • ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia;

 • ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;

 • ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

 • ustawa o radcach prawnych;

 • ustawa o dostępie do informacji publicznej,

 • kodeks postępowania administracyjnego;

 • inne.

Sprawy interesantów są przyjmowane i załatwiane  w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz instrukcję kancelaryjną.

Ilość odwiedzin: 40659
Nazwa dokumentu: Prawne podstawy działań
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-04-01 14:41:50
Data udostępnienia informacji: 2005-04-01 14:41:50
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-30 08:59:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner