logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


DLA PRACODAWCÓW > ABC Pracodawcy

Podstawowe informacje dla pracodawców

 Szanowny Pracodawco! Jeżeli zamierzasz zatrudnić:

 • pracowników w różnych zawodach,
 • pracowników niewykwalifikowanych,
 • absolwentów szkół

zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy Opolu!

Przyjmujemy do realizacji każdą ofertę zgłoszoną:

dotyczącą pracy:

 • stałej,
 • na czas określony,
 • na zlecenie,
 • na część etatu,
 • sezonowej,
 • dorywczej

Pomożemy w doborze kandydatów. Umożliwiamy zorganizowanie giełdy pracy.

Ponadto pozwalamy sobie przypomnieć o obowiązkach pracodawców, które wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.

Art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
 2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny.
 3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3000 zł do 30 000 zł.
 4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3000 zł do 30 000 zł.
 5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3000 zł do 30 000 zł.
 6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i, podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł.
 7. Kto powierza zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi kierowanemu przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.
 8. Kto, prowadząc agencję pracy tymczasowej lub działając w jej imieniu, nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88s ust. 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.
 9. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88w ust. 1 lub 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.
 10. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny.
 11. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.

Art. 123 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania poliyczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotownia zawodowego, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

Ilość odwiedzin: 17257
Nazwa dokumentu: ABC Pracodawcy
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-05-16 10:39:37
Data udostępnienia informacji: 2005-05-16 10:39:37
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-20 13:30:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner