logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Prawa i obowiązki bezrobotnego

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 • korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy,
 • korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskiwaniu propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego,
 • korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez urząd pracy,
 • korzystania z przygotowania zawodowego, stażu,
 • ubiegania się o sfinansowanie szkolenia na indywidualny wniosek lub w ramach pożyczki szkoleniowej,
 • uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku spełnienia koniecznych warunków, 
 • uzyskania dodatku aktywizacyjnego w sytuacji, gdy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy (dotyczy osób posiadających prawo do zasiłku i jednocześnie spełniających określone warunki do jego uzyskania - art. 48 ustawy).

Obowiązki bezrobotnego

Osoba bezrobotna ma obowiązek:
Skutki nieprzestrzegania:

zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z  ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni. (art. 33 ust. 3 ustawy)
pozbawienie statusu od dnia niestawienia się w PUPodpowiednio na okres:
120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa
180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa
270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa

powiadomienia urzędu pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji dizłalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku

kara grzywny nie niższa niż 500zł

przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy, oznaczającej. zatrudnienie lub inną pracę zarobkową które podlegają ubezpieczeniu społecznemu i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięcznie wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie.

Odmowa bezrobotnego bez uzasadnionej przyczyny - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy;
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

powiadomienia jeżeli w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy - zasiłek za ten okres nie przysługuje a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz brak gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

niezgłoszenie się do 10 dni spowoduje utratę statusu

składania lub przesyłania pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów

 

w każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić powiatowy urząd pracy osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego właściwy dla jej dotychczasowego miejsca zamieszkania o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie danych zgromadzonych w jego karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do PUP właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania

*)

bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, są obowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego albo wydruku zaświadczenia lekarskiego;
zawiadomić urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia

*)

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.
Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:

 • świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
 • świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,
 • zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ustawy,
 • koszty szkolenia w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo  w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie,
 • koszt przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonych w art. 53h ust. 1 lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia wymowy o prace,
 • świadczenie wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego,
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

zawiadomienia powiatowy urząd pracy osobiście albo za pośrednictwem formularza elektronicznego o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia

 

* w przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków bezrobotny zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej.

Utrata statusu bezrobotnego powoduje utratę świadczeń należnych bezrobotnemu.

Ilość odwiedzin: 31303
Nazwa dokumentu: Prawa i obowiązki bezrobotnego
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-05-16 10:18:14
Data udostępnienia informacji: 2005-05-16 10:18:14
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-20 09:04:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner