logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


DLA BEZROBOTNYCH > Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Osoba zarejestrowana traci status bezrobotnego gdy:

 1. nie spełnia warunków określonych w definicji bezrobotnego;
 2. nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
              a. 120 dni w przypadku pierwszego nie wyrażenia zgody,
              b. 180 dni w przypadku drugiego niewyrażenia zgody
              c. 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego nie wyrażenia zgody;
 1. otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 lit.a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie dzialalności gospodarczej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 2. otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 3. rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 4. odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
  1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 5. odmówiał bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
               a. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
               b. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
               c.  270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy
 1. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio:
   
  1. 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
  2. 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
  3. 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.
 1. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2a;
 2. złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 3. z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:
             a.  120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
             b.  180 dni w przypadku drugiego przerwania,
             c.   270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.
 1. po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:
              a. 120 dni w przypadku pierwszego nie podjęcia,
              b. 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia,
              c.  270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego nie podjęcia.
 
 1. pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 2. nie przedstawiła odpowiednio zaświadczenia lekarskiego albo wydruku zaświadczenia lekarskiego w wymaganej formie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z pierwszym dniem niezdolności do pracy;
 3. z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 4. z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
              a. 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
              b. 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
              c.  270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.

Utrata statusu bezrobotnego powoduję utratę świadczeń należnych bezrobotnemu

 

UWAGA !!!

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (Art. 119 pkt 2 ustawy).

Ilość odwiedzin: 27658
Nazwa dokumentu: Utrata statusu bezrobotnego
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-05-16 10:30:53
Data udostępnienia informacji: 2005-05-16 10:30:53
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-20 09:12:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner