logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH > Dodatek aktywizacyjny

 

DLA POBIERAJĄCYCH DODATEK AKTYWIZACYJNY

I  Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku,  jeżeli:

 1.  w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku stanowi wówczas różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem,  nie więcej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 cyt. ustawy, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pacę zarobkową. Wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi wówczas do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

II Dodatek aktywizacyjny przysługuje po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej  oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku , jednak nie wcześniej niż od dnia podjęcia zatrudnienia do:

 •    ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku, o którym mowa w pkt 1,
 •    ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie  zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej,  w przypadku,  o którym mowa  w pkt 2.

III Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

IV Warunkiem płatności dodatku aktywizacyjnego jest przedłożenie w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:

 • zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za każdy miesiąc kalendarzowy, za który przysługuje dodatek.
 • w przypadku, o którym mowa w pkt I. 1 zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia za każdy miesiąc kalendarzowy, za który przysługuje dodatek.

V W przypadku nie przedłożenia w/wymienionego zaświadczenia wypłata dodatku aktywizacyjnego zostanie wstrzymana.

VI W przypadku zakończenia pracy przed upływem maksymalnego okresu pobierania dodatku aktywizacyjnego, dodatek  aktywizacyjny nie przysługuje po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu innej pracy zarobkowej.

VII W przypadku zawarcia kolejnych umów związanych ze świadczeniem pracy, warunkiem kontynuacji wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest ciągłość pracy u  pracodawcy u którego bezrobotny podjął pracę tracąc status bezrobotnego  lub  zawarcie kolejnej  umowy  u  innego pracodawcy, przy czym przerwa w zatrudnieniu może obejmować tylko ustawowe dni wolne od pracy.

VIII Dodatek aktywizacyjny podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w w/w ustawie.

IX  Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1.    skierowania  bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie  z art.46 ust.1 pkt 1;
 2.    podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  u pracodawcy, u którego  był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
 3.    podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
 4.   przebywania na urlopie bezpłatnym.

    Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje również, gdy:

 1. między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień roboczy;
 2. kolejna umowa jest zawierana z innym niż dotychczas pracodawcą, a między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień roboczy i dana osoba w czasie tej przerwy nie zarejestrowała się  w powiatowym urzędzie pracy;
 3. w trakcie świadczonej pracy nastąpiło tymczasowe aresztowanie.

X Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż jest zobowiązany do poboru miesięcznej zaliczki  na podatek dochodowy od naliczonego dodatku aktywizacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm ).

Zaliczkę pobiera się w wysokości 17% przychodu i pomniejsza o 1/12 kwoty wolnej od podatku.

W związku z powyższym osoba pobierająca dodatek aktywizacyjny powinna o tym fakcie powiadomić pracodawcę  na podstawie pisemnego oświadczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. 2022 poz. 690)
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1189)

Ilość odwiedzin: 23048
Nazwa dokumentu: Dodatek aktywizacyjny
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Kałuska
Data wytworzenia informacji: 2005-05-04 15:02:05
Data udostępnienia informacji: 2005-05-04 15:02:05
Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-01 09:33:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner