logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


DLA BEZROBOTNYCH > Rejestracja

Podstawowe informacje
o rejestracji w urzędzie pracy

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 735),

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 667),

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako:
 • bezrobotny zgłasza się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na obszarze którego przebywa (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia),
 • poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy (§2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia).
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:
 • zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składane fałszywych oświadczeń, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że wszystkie podane przez mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy." (§ 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia);
 • wniosła wniosek o dokonanie rejestracji w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 albo w ust. 2 pkt 2 - po opatrzeniu go i załączonych do wniosku dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (§ 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).
Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu aktualizacji danych dotyczących osoby zawartych w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy przez zastąpienie danych nieaktualnych danymi aktualnymi. Jeżeli nie nastąpiła zmiana danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie  [§ 8 ust. 2 rozporządzenia].
Dokumenty niezbędne do rejestracji:
 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy);
 • osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy winny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych ( zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków);
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
 • zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach (w przypadku świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług lub współpracy przy wykonywaniu tych umów);
 • umowy o dzieło lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia w ramach umowy o dzieło;
 • zaświadczenie o miesięcznym dochodzie z umowy o pracę nakładczą;
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym;
 • wszystkie decyzje o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, decyzje potwierdzające wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy;
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub jako osoba współpracująca, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych składek;
 • decyzje lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej;
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn);
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby mające ustalony stopień niepełnosprawności);
 • zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej (osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej);
 • decyzja z KRUS-u o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku współmałżonków lub domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe);
 • osoby, które pobierały świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, winny okazać decyzje lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;
 • umowa o praktykę absolwencką w przypadku osób, które odbywają praktykę absolwencką;
 • dokument (decyzja lub zaświadczenie) potwierdzający skreślenie z listy słuchaczy, studentów w przypadku osób, które zrezygnowały z nauki w systemie dziennym;
 • wszystkie wpisy do KRS potwierdzające likwidację spółki lub wyłączenie z niej jako wspólnika w przypadku osób, które figurowały we wpisach w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
 • w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny bezrobotnego, osoba winna posiadać ich numery PESEL.
Uwaga:
Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 667) rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:
 • nie przedłożenia następujących dokumentów:
  • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • odpowiednio: świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń;
  • świadectw pracy i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
  • dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień niepełnosprawności;
 • odmowy przekazania wymaganych danych;
 • odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

 

Ilość odwiedzin: 48312
Nazwa dokumentu: Rejestracja
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Kałuska
Data wytworzenia informacji: 2005-05-04 13:46:35
Data udostępnienia informacji: 2005-05-04 13:46:35
Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-21 08:28:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner