logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


POWIATOWA RADA RYNKU PRACY > Zakres działań PRRP

Zakres działań
Powiatowej Rady Rynku Pracy

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku pracy należy m.in.:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,

 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,

 • delegowanie przedstawiciela Powiatowej Rady Rynku Pracy do współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy w celu wydania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie,

 • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,

 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,

 • opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych,

 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu:

 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,

 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,

 • społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 475 t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14.05.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 630) w sprawie rad rynku pracy.

Ilość odwiedzin: 9323
Nazwa dokumentu: Zakres działań PRRP
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Fijałkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Fijałkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2016-03-04 09:55:12
Data udostępnienia informacji: 2016-03-04 09:55:12
Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-17 10:20:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner