logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Opolu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Wójcik, opop@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 44 22 920 lub pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu: ul. Hubala 21 , 45-266 Opole. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu ulokowany jest w dwóch budynkach. Budynek główny, jednopiętrowy przy ul mjr Hubala 21 oznaczony jest tablicą Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, Wejście do obiektu wyposażone jest w podjazd odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. Drugi lokal jest budynkiem parterowym, znajdujący się przy ul. Bytnara Rudego 8 oznaczono tablicą z napisem Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek główny nie jest wyposażony w windę.  Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Każdy z obiektów posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, są natomiast zastosowane oznaczenia kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkami Powiatowego Urzędu Pracy znajdują się ogólnodostępne parkingi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość załatwiania spraw przez wcześniej wymienione osoby z wykorzystaniem następujących narzędzi:

  • poczta elektroniczna : opop@praca.gov.pl
  • telefon 77 44 22 929
  • faks 77/44-22-928
  • elektroniczna platforma ePUAP
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 14 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696, z późn. zm.) przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu jako podmiot publiczny dostrzega konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego. Za osobę ze szczególnymi potrzebami będzie uważana każda osoba, która zgodnie z definicją ustawową (art. 2 pkt 3) ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany plan działania (przedstawiony w tabeli poniżej), który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają w/w osoby.

Lp.

Zakres działalności
Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy
Sposób realizacji
Terminy
1
Powołanie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 
Zamieszczenie na stronie internetowej BIP danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
30.09.2020r.
2
Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Koordynator
Opracowanie Planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
31.12.2020r.
3
Analiza stanu obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy
Koordynator
Przegląd stanu dostosowania obiektu pod względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym
Realizacja w całym okresie działania
4
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:
 1) architektonicznym,
 2) cyfrowym,
 3) informacyjno-komunikacyjnym
Koordynator,  Zespół ds. informatyki
Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy
Realizacja w całym okresie działania
5
Monitorowanie działalności w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy
Koordynator
Współpraca ze wszystkimi kierownikami komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
Realizacja w całym okresie działania
6
Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
koordynator
Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii ( zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
W zakresie od potrzeb
7
Uzyskanie danych zbiorczych do raportu
koordynator
Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad
do 28.02.2021r.
8
Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
koordynator
Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
Pierwszy raport sporządzony zostanie w terminie do 31 marca 2021 r. Kolejny w terminach przewidzianych w ustawie
9
Przesłanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do organu o którym mowa w art. 11 ust. 1
Koordynator, Dyrektor PUP
Przekazanie zatwierdzonego raportu ostanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie opolskiemu  pocztą tradycyjną, na elektroniczna skrzynkę podawczą lub w inny w sposób określony przez Wojewodę.
do 31.03.2020r.

Załączniki do pobrania: 2021-03-31 13:28:28 - Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 2021 (318.95 kB)

Nazwa dokumentu: Deklaracje Dostępności
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2021-03-31 13:26:14
Data udostępnienia informacji: 2021-03-31 13:26:14
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-29 09:45:57

Wersja do wydruku...

corner   corner