logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


DLA BEZROBOTNYCH > Rejestracja

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262 poz. 2607 z późn. zm.),
Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Jeśli osoba nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do Urzędu Pracy, na obszarze którego przebywa i składa tam oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Urzędzie Pracy. (§ 2 ust. 1, rozporządzenia).
Zarówno pierwsza jak i każda następna rejestracja wymaga wypełnienia karty rejestracyjnej zgodnie z posiadanymi dokumentami. Wypełnić należy tylko białe pola tej karty. Każda informacja zapisana na karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika urzędu pracy, z oryginałami dokumentów dostarczonych w chwili rejestracji. Osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).
W przypadku gdy bezrobotny lub poszukujący pracy był już zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących [§ 4 ust. 2 rozporządzenia].
Dokumenty niezbędne do rejestracji:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL;
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
 • wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy);
 • osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy winny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych ( zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków);
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
 • zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach (w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług lub współpracy przy wykonywaniu tych umów);
 • zaświadczenie o miesięcznym dochodzie z umowy o pracę nakładczą;
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym;
 • wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej lub odpowiednie wpisy w dowodzie osobistym;
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub jako osoba współpracująca;
 • decyzje lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do pracy (osoby rejestrujące się po utracie prawa do renty);
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn);
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby mające ustalony stopień niepełnosprawności);
 • zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej (osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej);
 • decyzja z KRUS-u o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku współmałżonków lub domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe);
 • osoby, które pobierały świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, winny okazać decyzje lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;
 • w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny bezrobotnego, osoba winna posiadać ich numery PESEL, w przypadku braku wpisu dzieci w dowodzie osobistym winna posiadać ich skrócone akty urodzenia, w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 lat winna posiadać zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt że dzieci się uczą;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej, nadany przez Urząd Skarbowy;
 • Legitymacja ubezpieczeniowa (jeśli jest w posiadaniu);
 • Wypełniona karta rejestracyjna.
Uwaga:
Rejestracji nie dokonuje się w przypadku:
 • nie przedłożenia dokumentów:
  • dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
  • dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa szkolnego albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia;
  • świadectwa pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji,
 • lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - Dz. U. z 2004r. Nr 262, poz.2607 z późn. zm.).

 
W przypadku nie przedłożenia poniższych dokumentów w dniu rejestracji wyżej cytowana ustawa nakłada obowiązek dostarczenia ich w terminie do 7 dni od dnia zarejestrowania:
 • Zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy wraz z podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 • Informacja o wymiarze czasu pracy lub wysokości miesięcznego wynagrodzenia;
 • Zaświadczenia o podstawie zasiłku chorobowego;
 • Informacja o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem pracy agencyjnej i umowy zlecenia;
 • Informacja o opłacaniu składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem za granica u pracodawcy zagranicznego.
W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

Nazwa dokumentu: Rejestracja
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-05-04 13:46:35
Data udostępnienia informacji: 2005-05-04 13:46:35
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-09 12:20:52

Wersja do wydruku...

corner   corner