logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Stypendium w związku
z podjęciem dalszej nauki

Komu przysługuje stypendium z tytułu podjęcia nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia nauki przysługuje bezrobotnemu bez kwalifikacji, tj. bezrobotnemu nieposiadającemu kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Stypendium przysługuje, jeżeli:

  • bezrobotny podjął dalszą naukę w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy :

a) w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo

b) w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych

c) wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, nie przekracza dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na osobę w rodzinie (maks. 528 zł netto, a dla osób samotnie gospodarujących – maks. 701 zł netto).

Uwaga ! Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

Stypendium przyznawane jest:

  • na wniosek bezrobotnego,
  • od dnia podjęcia nauki na okres 12 miesięcy, w wysokości 100 % kwoty zasiłku,

wypłata stypendium może zostać przedłużona do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Podstawą przyznania stypendium jest:

  • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych w rodzinie,
  • zaświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.

Podstawą wypłaty stypendium jest:

  • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki dostarczone w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

W przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, wypłacone od ostatniego dnia miesiąca, w którym osoba podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.

Stypendium wypłacone jest z dołu, za okres miesięczny, w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, po złożeniu comiesięcznego oświadczenia o przychodach i kontynuowaniu nauki.

W przypadku nie złożenia ww. oświadczenia, wypłatę stypendium wstrzymuje się.

Ilość odwiedzin: 16873
Nazwa dokumentu: Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2007-03-12 15:21:34
Data udostępnienia informacji: 2007-03-12 15:21:34
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-20 13:23:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner