logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
   minus Rozmieszczenie komórek organizacyjnych
   minus Godziny urzędowania
   minus Inspektor Ochrony Danych
   minus Kompetencje Działów
   minus Regulamin organizacyjny
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Informacje o kompetencjach działów


Dział Ewidencji i Świadczeń – parter, tel. 77 44 22 929 – centrala łączy z właściwym boxem

 • Udzielanie informacji z zakresu Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instrumentach Rynku Pracy oraz strukturze PUP - każde stanowisko pracy.
 • Informacja – Sala główna
  • udzielanie informacji z zakresu rejestracji i dokumentów niezbędnych do jej dokonania,
  • wydawanie karty i druków niezbędnych do rejestracji,
  • udzielanie wstępnych informacji co do sposobu wypełniania dokumentów niezbędnych do rejestracji oraz dalszej procedury postępowania.
Rejestracji dokonuje się na stanowiskach od 1 do 6 po pobraniu numeru z biletera (urządzenie do wydawania kolejnych numerów) oraz po wypełnieniu karty rejestracyjnej i otrzymanych druków.
 • Rejestracja – Box 1-6, tel. 77 44 22 948, 77 44 22 224, 77 44 21 225
  • przyjmowanie wypełnionej karty rejestracyjnej oraz wypełnionych druków otrzymanych wcześniej w informacji,
  • weryfikacja przedstawionych dokumentów,
  • pouczenie o prawach i obowiązkach,
  • wprowadzenie danych do systemu ewidencji,
  • przypisanie osoby do odpowiedniego stanowiska w zależności od litery nazwiska,
  • ustalenie terminu kolejnej wizyty w urzędzie celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
  • udzielenie precyzyjnych informacji co do dalszej procedury postępowania,
  • skierowanie osoby do pośrednika pracy w celu uzyskania informacji o wolnych stanowiskach pracy oraz potwierdzenia gotowości do jej podjęcia.
 • Obsługa osób z prawem do zasiłku - Pok. 2 (Stanowiska 1-2), tel. 77 44 22 954
  • udzielanie informacji z zakresu praw i obowiązków osób bezrobotnych,
  • przygotowywanie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów z tytułu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,
  • zgłaszanie wszelkich zmian (adresu, nazwiska, dowodu osobistego, itp.),
  • wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń - stosownie do posiadanych pełnomocnictw,
  • przygotowywanie i wydawanie informacji podatkowych PIT-11
 • Obsługa osób odbywających staże - Pok. 2, tel. 77 44 22 953
  • udzielanie informacji z zakresu praw i obowiązków osób bezrobotnych
  • przygotowywanie wypłaty stypendiów osobom będącym na stażu,
  • przyjmowanie w wyznaczonych terminach listy obecności ze stażu,
  • zgłaszanie wszelkich zmian (adresu, nazwiska, dowodu osobistego, itp.),
  • wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń - stosownie do posiadanych pełnomocnictw.
 • Obsługa osób posiadających prawo do dodatku aktywizacyjnego  - Pok. 2 (Stanowisko 3), tel. 77 44 22 937
  • udzielanie informacji oraz głaszanie wszelkich zmian (adresu, nazwiska, dowodu osobistego, itp.),
  • wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń - stosownie do posiadanych pełnomocnictw,
  • przygotowywanie i wydawanie informacji podatkowych PIT-11,
  • wypłaty dodatków aktywizacyjnych.

Centrum aktywizacji zawodowej


Referat Pośrednictwa Pracy - parter
 • Obsługa osób bezrobotnych – Box 7-15, tel. 77 44 22 952, 77 44 12 487, 77 44 22 931, 77 44 10 054, 77 44 22 944, 77 44 22 932, 77 44 11 796, 77 44 22 951, 77 44 10 235

Obsługa klienta na poszczególnych stanowiskach - według nazwisk:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym oraz osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • udzielanie informacji z zakresu zadań PUP oraz o prawach i obowiązkach osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • przyjmowanie w wyznaczonych terminach nowo rejestrowanych bezrobotnych (w celu otrzymania oferty pracy lub innej formy pomocy),
 • informowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach,
 • inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy z pracodawcami,
 • organizacja giełd pracy,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających rejestrację na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.  
 • Obsługa osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy - Box 16, tel. 77 44 22 956

  • przyjmowanie w wyznaczonych terminach osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy (w celu otrzymania oferty pracy lub innej formy pomocy),
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających rejestrację w urzędzie na wniosek osoby bezrobotnej i poszukującej pracy.

Szukam pracy

Oferty pracy (bezpłatna infolinia) - tel. 0 800 88 11 22

Referat Poradnictwa Zawodowego – budynek CAZ

 • inicjowanie, organizowanie i udzielanie:
  • porady indywidualnej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
  • porady w formie grupowej bezrobotnym lub poszukującym pracy,
  • informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
  • informacji zawodowej grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy,

ułatwiających wybór lub zmianę zawodu, wybór kierunku kształcenia lub szkolenia, zmianę kwalifikacji, wybór odpowiedniego miejsca zatrudnienia,

 • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, szkolenia oraz podjęcia działalności gospodarczej,
 • kierowanie na specjalistyczne badanie psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • organizowanie warsztatów doskonalących umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 • organizowanie i realizowanie 3-tygodniowego szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 • udzielenie dostępu do Internetu klientom urzędu w celu aktywnego poszukiwania pracy,
 • udzielanie pomocy pracodawcom w:
  • doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych, na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy,
  • rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników.

Więcej informacji

tel. 77 44 22938, pok. 10
77 44 23 200, pok. 1
77 44 23 203, pok. 1

Zespół ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich, (szkolenia i KFS) - budynek CAZ, tel. 77 44 22 940, 77 44 23 204, 77 44 23 138

 • informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez PUP oraz promowanie usług,
 • diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
 • sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
 • zlecanie przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkoleniowym,
 • kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń,
 • kierowanie na szkolenie indywidualne,
 • monitorowanie przebiegu szkoleń,
 • finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminu, uzyskania licencji lub kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie,
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych, wydawanie bonów, przygotowanie i rozliczanie umów szkoleniowych realizowanych w ramach  bonów szkoleniowych,
 • realizacja zadań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców w finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
 • przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań,
 • realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zespół Instrumentów Wspierających Usługi Rynku Pracy


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - budynek CAZ, tel. 77 44 22 942, 77 44 21 571

 • przyjmowanie wniosków i zawieranie umów z bezrobotnymi o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje),
 • nadzór nad realizacją umów zawartych z bezrobotnymi o udzieleniu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – budynek CAZ, tel. 77 44 21 880

 • przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • zawieranie umów z pracodawcami dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz nadzór nad ich realizacją.

Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia – budynek CAZ, tel. 77 44 21 880

 • zawieranie umów o przyznanie bonu na zasiedlenie,
 • nadzór oraz rozliczanie zawartych umów.

Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego – budynek CAZ, tel. 77 44 21 574

 • przyjmowanie wniosków i zawieranie umów o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu,
 • nadzór nad zawartymi umowami,
 • naliczanie przysługującej kwoty zwrotu kosztów przejazdu na podstawie złożonych rozliczeń.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 – budynek CAZ, tel. 77 44 21 574

 • przyjmowanie wniosków i zawieranie umów o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem,
 • nadzór nad zawartymi umowami,
 • naliczanie przysługującej kwoty refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie złożonych rozliczeń.

Referat Współpracy z Partnerami Rynku Pracy

 • podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
 • udzielanie informacji pracodawcom o możliwościach pozyskania pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych oraz o możliwościach wsparcia zatrudnienia ze środków publicznych,
 • rozpatrywanie wniosków, przygotowanie i rozliczanie umów o organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowania wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem bezrobotnego powyżej 50 roku życia lub bezrobotnego powyżej 60 roku życia,
 • przygotowywanie i rozliczanie porozumień dotyczących realizacji prac społecznie użytecznych, w tym realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie bonów zatrudnieniowych, wydawanie bonów, przygotowanie i rozliczanie umów  subsydiowanego zatrudnienia realizowanego w ramach bonów zatrudnieniowych,
 • przygotowywanie i rozliczanie umów z tytułu organizacji programów specjalnych oraz programów pilotażowych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rynku pracy,
 • współpraca z samorządami lokalnymi,
 • podejmowanie wspólnych z partnerami rynku pracy inicjatyw na rzecz aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • prowadzenie kontroli prawidłowego wykorzystania środków wspierających zatrudnienie,
 • współpraca z pracodawcami w zakresie udzielania pomocy dla zwalnianych pracowników,
 • monitorowanie zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • prowadzenie elektronicznej bazy pracodawców,
 • organizacja giełd i targów pracy oraz  spotkań z pracodawcami,
 • promocja działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
 • przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań.

Szukam pracownika


Kancelaria – parter

 • składanie i rejestrowanie wniosków o staż, roboty publiczne, prace interwencyjne i dodatek aktywizacyjny, zwrot kosztów przejazdu,
 • składanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej,
 • składanie i rejestrowanie oświadczeń o dochodach i zaświadczeń lekarskich,
 • składanie i rejestrowanie wszelkich próśb o przedłużenie czy zakończenie stażu,
 • składanie i rejestrowanie podań o pracę podczas rekrutacji pracowników do tut. urzędu,
 • składanie i rejestrowanie zaświadczeń o numerach kont bezrobotnych,
 • składanie i rejestrowanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych,
 • składanie i rejestrowanie wniosków o kapitał początkowy,
 • składanie i rejestrowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom - obywatelom Białorusi, Rosji i Ukrainy, Mołdowy,
 • przygotowywanie korespondencji wewnętrznej do wysyłki. 

Dział Finansowo Księgowy – I piętro, pok. 8

 • informacja o wypłaconych świadczeniach (termin oraz sposób przekazania),
 • sprawdzanie podanych numerów kont,
 • sprawy związane z potrącanymi alimentami,
 • zwroty nienależnie wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych.

Ilość odwiedzin: 38378
Nazwa dokumentu: Kompetencje Działów
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-11-18 10:08:12
Data udostępnienia informacji: 2005-11-18 10:08:12
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-16 10:01:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner