logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostępność dla osób niepełnosprawnych
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


DLA BEZROBOTNYCH > Rejestracja

Jak zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy? Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów,  wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń w obecności pracownika urzędu pracy. 

Do rejestracji z prawem do zasiłku wymagane
są następujące dokumenty :
 
(o-wymagane okazanie oryginału,
x-wymagana kserokopia,
o/x - oryginał i kserokopia):
 

 1. Dowód osobisty (o);
 2. Legitymacja ubezpieczeniowa (o);
 3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające kwalifikacje zawodowe (o/x);
 4. Świadectwa pracy z informacja o wymiarze czasu pracy (o/x);
 5. W przypadku braku świadectw pracy- zaświadczenia o okresie zatrudnienia z  informacja o wymiarze czasu pracy (o/x);
 6. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej:
  1. decyzja o likwidacji działalności wydana przez Urząd Miasta lub Urząd Gminy  (o/x);
  2. zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu  prowadzenia pozarolniczej działalności wraz z informacja o podstawie wymiaru  składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (o/x);
 7. W przypadku osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności  gospodarczej zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z informacją o podstawie wymiaru  składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (o/x);
 8. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku  pracy - zaświadczenie o wypłacanym zasiłku chorobowym wraz z podstawą wymiaru tego  zasiłku (o);
 9. Numer Identyfikacji Podatkowej- NIP (decyzja wydana przez Urząd Skarbowy)  (o/x);
 10. W przypadku pracy nakładczej- zaświadczenie potwierdzające dochód (oznacza to dochód z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa podlegająca opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych) w kwotach miesięcznych za cały okres zatrudnienia (o/x);
 11. W przypadku pracy w ramach umowy zlecenia- umowa zlecenie z określonym  terminem jej wykonywania oraz informacja potwierdzająca wysokość podstawy  wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wraz z nr NKP (o/x);
 12. W przypadku rejestracji po okresie zasadniczej służby wojskowej wymagany jest oryginał książeczki wojskowej oraz kserokopie stron:
  1. zawierających dane osobowe i zdjęcie;
  2. potwierdzających okres służby wojskowej (o/x);
 13. W przypadku przeciwwskazań lekarskich do pracy- stosowne zaświadczenie lekarskie (o);
 14. Orzeczenie o niepełnoprawności w stosunku do osób niepełnosprawnych (o).

Do rejestracji bez prawa do zasiłku
wymagane są następujące dokumenty:
 

 1. Dowód osobisty (o);
 2. Legitymacja ubezpieczeniowa (o);
 3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające kwalifikacje zawodowe (o);
 4. Świadectwa pracy (o/x);
 5. Numer Identyfikacji Podatkowej- NIP (decyzja wydana przez Urząd Skarbowy)  (o/x).

  W przypadku posiadanych przeciwwskazań lekarskich należy przedłożyć przy rejestracji stosowne zaświadczenie lekarskie.

UWAGA !!!
Jeżeli osoba rejestruje się po raz kolejny,
ma wówczas obowiązek donieść tylko te dokumenty,
których PUP nie posiada w swoich archiwach.

Rejestracji dokonuje się w przypadku nie przedłożenia poniższych dokumentów (można dostarczyć w terminie późniejszym):

 • Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu  prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy wraz z podstawa wymiaru  składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, (o);
 • Informacja o wymiarze czasu pracy lub wysokości miesięcznego wynagrodzenia,  (o/x);
 • Zaświadczenia o podstawie zasiłku chorobowego, (o/x);
 • Informacja o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz  Pracy w związku z wykonywaniem pracy agencyjnej i umowy zlecenia, (o/x);
 • Informacja o opłacaniu składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem za  granica u pracodawcy zagranicznego (o/x).

W/w dokumenty należy dostarczyć niezwłocznie !!!

Nazwa dokumentu: Rejestracja
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-05-04 13:46:35
Data udostępnienia informacji: 2005-05-04 13:46:35
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-19 15:06:04

Wersja do wydruku...

corner   corner