logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


AKTUALNOŚCI > Obowiązujące stawki

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2005r.)

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:

- podstawowy(100%)

521,90

- obniżony (80%)

417,60

- podwyższony (120%)

626,30

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:

- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki
   (40 % zasiłku dla bezrobotnych)

208,80

- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu
   u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ).

521,90

3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych

- 20% zasiłku podstawowego

104,40

4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania
    prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną
    pracę zarobkową

- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu
   pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

261,00

- z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych)

156,60

5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego
u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych).

261,60

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2005 r. o 3,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łacznej wysokości - 33,49 %

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu
     Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego
     bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek
    na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (521,90 + 93,94 *)

615,84

- w niepełnym wymiarze czasu pracy (424,50 + 76,41 *)

500,91

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc
 
 ( 849,00 + 152,82*)

1.001,82

2. robót publicznych

- refundacja za każdy miesiąc
   (50 % przeciętnego wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia
   społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji
   (1.207,72 + 217,39*),

1.425,11

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przeciętnego
  wynagrodzenia + składki tj. 2.415,45 + 434,78*)

2.850,23

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek
     na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy 
  bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

2.547,00

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki
na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97 % do 3,86 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie miejsca pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy

1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów
   szkolenia
(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

9.661,80

2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego
    wynagrodzenia)

12.077,25

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej
   
(do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

7.246,35

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej
   
(do 200 % przeciętnego wynagrodzenia)

4.830,90

3. Zrefundowanie do 80 % udokumentowanych kosztów -
    pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa - osobie
    podejmującej działalność gospodarczą
   
(do 100 % przeciętnego wynagrodzenia)

2.415,45

4. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia
    lub doposażenia miejsca pracy dla bezrobotnego 
    
(do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

7.246,35

5. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego
    (od 28.07.2005 r.)

6,25 %

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia, renty, emerytury, zasiłki

1. Najniższe wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2005)
    (w I roku pracy - 80 % tj. 679,20 zł., a w II roku - 90 %
    tj. 764,10 zł.)

849,00

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników
    zatrudnionych w gospodarce narodowej w I kw.2005 r.

2.415,45

3. zasiłki:

a) pogrzebowy (200% przeciętnego wynagrodzenia),

4.830,90

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,

400,00

c) rodzinny:

- na małżonka oraz pierwsze i drugie dziecko,

43,00

- na trzecie dziecko,

53,00

- na czwarte i kolejne dziecko.

66,00

d) pielęgnacyjny

144,00

(zasiłek- a) - obowiązuje od 1.06.2005r. zasiłki -b, c, d, - obowiązują
od 1.05.2004 r. do 31.08.2005 r.).

V. Diety i inne

- składka na Fundusz Pracy - % podstawy wymiaru,

2,45%

- składka na ubezpieczenie zdrowotne - % podstawy wymiaru.

8,50%

 

aktualne informacje można znaleźć pod adresem:
http://www.praca.gov.pl/index.php?page=abc&status=401

Skrócony opis: Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-25 08:43:22

Wersja do wydruku...

corner   corner