logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
minus Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


POMOC PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

Informacja dla osób, które miały przyznaną pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.12.2010r.
 

Kiedy następuje zwrot przyznanej pomocy?

  • zwrot rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy,
  • zwrot jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy.
Właściwy starosta informuje uprawnionego, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, na który dokonuje się wpłat.
W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego pomocą zwrot pomocy jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia zbycia.
 

Co uważa się za pomoc nienależną?

 
1. Za pomoc nienależną uważa się pomoc wypłaconą:
 
a) pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zaprzestania płatności rat pomocy,
b) na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo
w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd starosty przez osobę, której pomoc przyznano.
 
Decyzje w sprawie pomocy nienależnej wydaje starosta, który pomoc przyznał.
 
2. Osoba, która otrzymała pomoc nienależną na podstawie przepisów ustawy, dokonuje zwrotu środków równych kwocie przyznanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek instytucji kredytującej, środków z tytułu pomocy. Zwrot środków następuje na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie pomocy nienależnej.
 
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać:
w siedzibie tutejszego urzędu, sala główna ( specjalista ds. rejestracji Iwona Kowalczyk )
tel. ( 077 ) 4422929 oraz 4421579

 

Ilość odwiedzin: 7961
Nazwa dokumentu: Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Kałuska
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 12:49:31
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 12:49:31
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-21 11:30:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner