logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
   minus Rozmieszczenie komórek organizacyjnych
   minus Godziny urzędowania
   minus Kompetencje Działów
   minus Regulamin organizacyjny
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
plus Dane statystyczne
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
minus Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
minus Poszukuję pracownika
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


INFORMACJE O KOMPETENCJACH DZIAŁÓW


Dział Ewidencji i Świadczeń – parter, tel. 77 44 22 929 – centrala łączy z właściwym boxem

 • Udzielanie informacji z zakresu Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instrumentach Rynku Pracy oraz strukturze PUP - każde stanowisko pracy.
 • Informacja – Sala główna
  • udzielanie informacji z zakresu rejestracji i dokumentów niezbędnych do jej dokonania,
  • wydawanie karty i druków niezbędnych do rejestracji,
  • udzielanie wstępnych informacji co do sposobu wypełniania dokumentów niezbędnych do rejestracji oraz dalszej procedury postępowania.
Rejestracji dokonuje się na stanowiskach od 1 do 6 po pobraniu numeru z biletera (urządzenie do wydawania kolejnych numerów) oraz po wypełnieniu karty rejestracyjnej i otrzymanych druków.
 • Rejestracja – Box 1-6
  • przyjmowanie wypełnionej karty rejestracyjnej oraz wypełnionych druków otrzymanych wcześniej w informacji,
  • weryfikacja przedstawionych dokumentów,
  • pouczenie o prawach i obowiązkach,
  • wprowadzenie danych do systemu ewidencji,
  • przypisanie osoby do odpowiedniego stanowiska w zależności od litery nazwiska,
  • ustalenie terminu kolejnej wizyty w urzędzie celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
  • udzielenie precyzyjnych informacji co do dalszej procedury postępowania,
  • skierowanie osoby do pośrednika pracy w celu uzyskania informacji o wolnych stanowiskach pracy oraz potwierdzenia gotowości do jej podjęcia.
 • Obsługa osób z prawem do zasiłku - Pok. 1 (Stanowiska 1-5)
  • udzielanie informacji z zakresu praw i obowiązków osób bezrobotnych,
  • przygotowywanie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów z tytułu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,
  • zgłaszanie wszelkich zmian (adresu, nazwiska, dowodu osobistego, itp.),
  • wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń - stosownie do posiadanych pełnomocnictw.
 • Obsługa osób odbywających staż  - Pok. 1 (Stanowisko 6)
  • udzielanie informacji z zakresu praw i obowiązków osób bezrobotnych
  • przygotowywanie wypłaty stypendiów z tytułu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,
  • przygotowywanie wypłaty stypendiów osobom będącym na stażu,
  • przyjmowanie w wyznaczonych terminach listy obecności ze stażu,
  • zgłaszanie wszelkich zmian (adresu, nazwiska, dowodu osobistego, itp.),
  • wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń - stosownie do posiadanych pełnomocnictw,
  • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń PIT osobom bezrobotnym.
 • Obsługa osób odbywających szkolenia i posiadających prawo do dodatku aktywizacyjnego  - Pok. 1 (Stanowisko 6)
  • wypłaty stypendiów osobom bezrobotnym odbywającym szkolenia,
  • zgłaszanie wszelkich zmian (adresu, nazwiska, dowodu osobistego, itp.),
  • wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń - stosownie do posiadanych pełnomocnictw,
  • przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń PIT osobom bezrobotnym.
  • wypłaty dodatków aktywizacyjnych.

Centrum Aktywizacji Zawodowej


Referat Pośrednictwa Pracy - parter
 • Podstawowa obsługa osób bezrobotnych – Box 6-19
  Obsługa klienta na poszczególnych stanowiskach - według nazwisk:
  • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  • udzielanie informacji z zakresu zadań PUP oraz o prawach i obowiązkach osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • przyjmowanie w wyznaczonych terminach noworejestrowanych bezrobotnych (w celu otrzymania oferty pracy) i wydawanie decyzji administracyjnych,
  • informowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach,
  • inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy z pracodawcami,
  • zgłaszanie wszelkich zmian (adresu, nazwiska, stanu rodziny itp.),
  • wydawanie zaświadczeń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.  
 • Obsługa osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy - Box 16
  • przyjmowanie w wyznaczonych terminach osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy (w celu otrzymania oferty pracy) i wydawanie decyzji administracyjnych,
  • wydawanie zaświadczeń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Referat Poradnictwa Zawodowego – budynek CAZ

 • udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia,
 • udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy,
 • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, szkolenia oraz podjęcia działalności gospodarczej,
 • inicjowanie, organizowanie i udzielanie:
  • porady indywidualnej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
  • porady w formie grupowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, zwanej dalej "poradą grupową"
  • informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy,
  • informacji zawodowej grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy, ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcia lub zmiany zatrudnienia,
 • organizacja warsztatów aktywizujących z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 • kierowanie na specjalistyczne badanie psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy wszystkim zainteresowanym poprzez umożliwienie dostępu do Internetu.

Więcej informacji

tel. 77 44 22 938

 

Wieloosobowe stanowisko ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich (szkolenia) - budynek CAZ, tel. 77 44 22 940

 • szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY, EFS oraz PFRON,
 • szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (nie pozostających w zatrudnieniu) posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • pożyczki szkoleniowe.

Szkolenia

Zespół ds. Wsparcia Bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą - budynek CAZ, tel. 77 44 22 942 i 77 44 21 570

 • organizowanie i rozliczanie subsydiowanego zatrudnienia w ramach robót publicznych,
 • przyjmowanie wniosków i zawieranie umów z bezrobotnymi o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje),
 • nadzór nad realizacją umów zawartych z bezrobotnymi o udzieleniu pożyczki na podjecie działalności gospodarczej i z pracodawcami na tworzenie nowych miejsc pracy,
 • przygotowywanie, opracowywanie i realizacja projektów lokalnych promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową bezrobotnych,
 • przygotowywanie projektów współfinansowanych z EFS,
 • organizowanie i rozliczanie subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
 • refundacja z tytułu zatrudnienia repatriantów.

Referat Współpracy z Partnerami Rynku Pracy

 • Obsługa pracodawców oraz osób bezrobotnych – I piętro, pok. 14-15
  • przyjmowanie i upowszechnianie ofert pracy,
  • informowanie pracodawców o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych kierunkach zmian,
  • informowanie o formach wsparcia, oferowanych przez urząd pracodawcom,
  • organizacja spotkań rekrutacyjnych z udziałem pracodawcy i osób bezrobotnych,
  • informowanie pracodawców o szczegółach procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Białorusi, Mołdowy, Gruzji, Rosji lub Ukrainy - na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011 r., nr 155, poz. 919),
  • informowanie pracodawców o zadaniach realizowanych przez urząd pracy w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca,
  • monitoring zwolnień grupowych,

Szukam pracy

Szukam pracownika

Oferty pracy (bezpłatna infolinia) - tel. 0 800 88 11 22

Przyjmowanie ofert pracy – tel. 77 44 22 930 (I piętro, pok. 14) 
 • Obsługa pracodawców oraz osób bezrobotnych - I piętro, pok. 17, tel. 77 44 22 953
  • udzielanie informacji o zasadach organizacji staży, przygotowywanie umów oraz dokumentów związanych ze skierowaniem osób bezrobotnych na staż,
  • udzielanie informacji i przygotowywanie umów odnośnie organizacji zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,

Sekretariat – I piętro, pok. 11

 • składanie i rejestrowanie wniosków o staż, roboty publiczne, prace interwencyjne i dodatek aktywizacyjny, zwrot kosztów przejazdu,
 • składanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej,
 • składanie i rejestrowanie oświadczeń o dochodach i zaświadczeń lekarskich,
 • składanie i rejestrowanie wszelkich próśb o przedłużenie czy zakończenie stażu,
 • składanie i rejestrowanie podań o pracę podczas rekrutacji pracowników do tut. urzędu,
 • składanie i rejestrowanie zaświadczeń o numerach kont bezrobotnych,
 • składanie i rejestrowanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych,
 • składanie i rejestrowanie wniosków o kapitał początkowy,
 • składanie i rejestrowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom - obywatelom Białorusi, Rosji i Ukrainy, Mołdowy,
 • przygotowywanie korespondencji wewnętrznej do wysyłki. 

Dział Finansowo Księgowy – I piętro, pok. 8

 • informacja o wypłaconych świadczeniach (termin oraz sposób przekazania),
 • sprawdzanie podanych numerów kont,
 • sprawy związane z potrącanymi alimentami,
 • zwroty nienależnie wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych.

 

Ilość odwiedzin: 11824
Nazwa dokumentu: Kompetencje Działów
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2005-11-18 10:08:12
Data udostępnienia informacji: 2005-11-18 10:08:12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 09:53:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner